Arazi Toplulaştırma Ve TİGH Projesi Yaptırılacaktır Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma Ve TİGH Dairesi Başkanlığı

Tokat Merkez Köyleri Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 10 aday teklif vermeye davet edilecektir.

21.10.2013
1964 kez Okunmuştur.

Tokat Merkez Köyleri Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 10 aday teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  :2013/146089
1-İdarenin
a) Adresi    :Eskişehir yolu 9. km 06530 Lodumlu YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :0312 318 35 99 - 0312 317 41 22
c) Elektronik Posta Adresi  :.
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- Ön yeterlik konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP`ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ön ye      terlik dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :Tokat İli Artova İlçesine Bağlı, Aşağıgüçlü, Çelikli, Iğdır, Taşpınar, Erbaa İlçesine bağlı Bölücek ve Merkez İlçesine bağ      lı Akın, Aktepe, Avşarağzı, Bedirkale, Behram, Çamlıbel, Çubuklu, Dereağzı, Dodurga, Günçalı, Güzelce, Kargın, Ker      vansaray, Kızık, Ortaören ve Yatmış Köyleri
c) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi   :Yer tesliminden itibaren 1080 (bin seksen) takvim günüdür.
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer   :Arazi Toplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanlığı- Fatih Cad. No:6 1. Kat Toplantı Salonu Dışkapı/ANKARA
b) Tarihi ve saati   :14.11.2013 10:30
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğintakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Adayın konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinde belirlenen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.4 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahiptağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
I. Kısım için : 1.088.000,00 TL II. Kısım için: 612.000,00 TL tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Carianın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynakanının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklaraanının 0,50`den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarınıntalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
Adayın cirosunun I. Kısım için : 2.752.000,00 TL II. Kısım için: 1.548.000,00 TL , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise I. Kısım için : 2.624.000,00 TL II. Kısım için: 1.476.000,00 TL az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarınıntalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve I. Kısım için : 5.440.000,00 TL II. Kısım için: 3.060.000,00 TL tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
I. Kısım İçin: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A IX işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
II. Kısım İçin: Arazi Toplulaştırmasına ilişkin iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
I. Kısım İçin: Ziraat Mühendisliği II. Kısım İçin: Ziraat Mühendisliği veya Harita Mühendisliği
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.Ön yeterlik dokümanı 300 TRY (Türk Lirası) ve ihale dokümanı 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Arazi Toplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanlığı- Fatih Cad. No:6 1. Kat Dışkapı/ANKARA adresinden satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Arazi Toplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanlığı- Fatih Cad. No:6 1. Kat Toplantı Salonu Dışkapı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
8.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları I. Kısım: İnşaat İşleri II. Kısım: Mühendislik İşleri dir.
8.2. Bu işlere ait benzer işler
I. Kısım İçin: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A IX işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
II. Kısım İçin: Arazi Toplulaştırmasına ilişkin iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
9. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,05
Sınır değer katsayısı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 10/03/2011 tarih, 27870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 Bu ihalede isteklinin kısımlardan sadece biri için teklif verebilmesi ancak ve ancak isteklinin bir konsorsiyum içerisinde bulunması halinde mümkün olacaktır. Dolayısı ile istekli tek başına ihalenin tamamı için teklif verebilecek ancak konsorsiyum oluşturmaksızın herhangi bir kısma teklif veremeyecektir.
 İhale uhdesinde kalan istekli; sözleşme evrakları ile birlikte ya da yer teslimini müteakip 3 iş günü içerisinde ileride yeni birim fiyat tutanağı oluşturulması yada iş artışı olması durumunda kullanılmak üzere teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerine ait analizleri (nakliye formülleri de dahil) idareye sunacaktır.
      BASIN 03/628           19.10.2013


 

  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 21.10.2013
Güncelleme Tarihi : 21.10.2013
RESMİ İLANLAR
LİG PUAN DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ligi seçiniz:

Yazarlar
Yazar Bulunmuyor..
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
En Son Yorumlar