İŞTE KADINLAR TEKSTİL KURSU PROJESİ

TÜMSİAD Eğitim Ar-Ge Komisyon Başkanı ve Başkan Vekili Turan Arslan, OKA tarafından desteklenen İşte Kadınlar Projesi’ni basın mensuplarına tanıttı.

30.9.2013
1648 kez Okunmuştur.

TÜMSİAD  Eğitim Ar-Ge Komisyon Başkanı ve Başkan Vekili Turan Arslan, OKA tarafından desteklenen İşte Kadınlar Projesi’ni basın mensuplarına tanıttı.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında proje ile ilgili bilgiler veren Arslan, Yeşilırmak Kalkınma Havzası gelişme ve ekonomik büyüme hedefinde kadınların işgücüne istihdamı ayrı bir önem arz ettiğini söyledi.  Bu amaçla kadın istihdamına yönelik olarak hazırlanan projenin kadın istihdamının desteklenerek,  kadınların işgücüne katılımını sağlayacağını ifade eden Arslan, konuşmasında şunları söyledi.

“Kadın işsizlikanını azaltacaktır. Aynı zamanda Tokatta ki işsizlikanının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Tokatta işsizlik yüzünden oluşan göçün önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır.

Yeşilırmak Kalkınma Havzası TR 83 bölgesi genel amaçlarından birisi olan sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak olan projemiz bölgenin ihtiyacı olan iş ve meslek dallarında kalifiye eleman yetiştirerek oluşturacağı istihdamla ekonomik büyümeye sürekli katkı sağlayacaktır.

Sektörlerin ihtiyaç duyduğu is ve meslek dallarında kalifiye eleman yetiştirerek işsizliğin azaltılması, göçün önüne geçilmesi, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı sağlamak üzere 60 kadının atölyetamında teorik ve pratik olarak eğitilmesini sağlamaktır. Hedefimiz bu eğitimleri sürekli hâle getirmektir.

 

İlimizde kadın istihdamanının düşük olması ve sebepleri değişik platformlarda araştırılarak

raporlanmıştır. İŞKUR ve TÜİK verileri araştırılarak hazırlanan projemizde kadın istihdamında

Avrupatalamasının çok gerilerinde olduğumuz görülmektedir. ISKUR’ un açmış olduğu kurslar daha çok erkek istihdamına yönelik sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. İŞKUR’un yaptığı anket sonuçlarına göre sektörlerin en fazla talepte bulundukları meslek elemanları belirlenmiş ve bu sonuca göre kadın istihdamında çok büyük bir açık olduğu görülmektedir.

Buna bağlı olaraktaya çıkartılmış mevcut sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalar yeterli düzeye ulaşmamıştır. İŞKUR tarafından 2012 yılında Tokat’ta yapılan anket sonuçlarına göre tespit edilen meslek dalları listelenmiş ve ilk 25 meslek belirlenmiştir. En üst sıralarda dikiş makinesı elemanı, overlokcu,tacı, ütücü, tekstil kalite kontrolcüsü açığı bulunmaktadır. Bu alanlar kadınların istihdamının en fazla olduğu alanlar olmaktadır. Kadınlar bu alanlarda çok kolay is bulabilmektedirler.

 

TUIK verilerine göre Tokat ilinin 2010 yılı sonunda nüfusu 617 bin 802 kişidir. Tokat ili göç veren bir ildir. 2009 yılına göre 2010 yılında Tokat’a 25 bin 430 kişi göç ederken, 40 bin 995 kişi ise ilden ayrılmıştır. Net azalış 15 bin 565 kişi olmuştur. Göç hızı -24,88’dir. Bunun en büyük sebeplerinin başında Tokat’ta mevcut is istihdamında yaşanan sorunlar oluşturmaktadır.  Tokat İli için İş gücüne katılmaanı 2009 yılında 53,5 iken 2010 yılında 4,2 puan azalarak 49,3 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam Oranı da 2009 yılında 50,4 iken 2010 yılında 4,4 puan azalarak 46 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra İşsizlik Oranı 2009 yılında 5,9 iken 2010 yılında 0,8 puan artarak 6,7 olarak gerçekleşmiştir. Tokat ilinde 6 bin 155 işyeri bulunmaktadır. 2010 yılı sonunda ISKUR Tokat İl Müdürlüğüne kayıtlı 8 bin 203 issiz bulunmaktadır. Çalışanların 83,7’si erkek, 16,3’ü kadındır. Erkeklerin 13,7’si Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı sektöründe çalışmaktadır.

Kadınların 22’si Tekstil ve Tekstil Ürünleri İmalatı sektöründe çalışmaktadır.

İŞKUR istatistiklerine göre, Tokat’ta kadın işgücü 23anlarındadır. Bu düşükan göz önünde bulundurulduğunda bu bölgede kadın istihdamına yönelik faaliyet yapmanın gerekli olduğu açıktır.

Is gücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri belirlemek ve bu mesleklerde

istenen becerileri tespit etmek, önümüzdeki dönemlerde istihdam artısı veya azalısı

beklenen meslekleri tahmin etmek, İşgücü piyasasında meydana gelen değişme ve

gelişmeleri izleyerek, bu değişim ve gelişmelerin işgücü ihtiyacı üzerindeki etkisini

ortaya çıkartmak ve alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla bir dizi çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalardan bir tanesi de Tokat İŞKUR Müdürlüğü ile yapılan görüşmedir. Görüşme de özellikle yukarıdaki TÜİK ve Türkiye Is Kurumundan alınan verilerin analizini yapmak, bölgemizdeki Kadın istihdamında ihtiyaç duyulan mesleklerin tespit etmek amaçlanmıştır.

İŞKUR tarafından bölgemizde 1 Nisan-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında, yapılan “Tokat İlinde iş gücü Piyasası İhtiyaç Analizi Anketi” sonuçları paylaşılmış ve Anket sonuçlarına göre ; dezavantajlı guruplardan kadınların is hayatına katılımını artırıcı faaliyetler belirlenmiştir. Bunlardan en önemlisi eğitimsiz ve mesleksiz (vasıfsız is gücü) kadınların eğitilerek meslek sahibi yapılmaları bu mesleklerin sektörlerin en fazla ihtiyaç duydukları meslek olması ayrı bir önem arz etmektedir.

Bu amaçla resmi anket sonuçlarına bağlı kalınarak sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleklerin kursları açılarak yapılacak girişimle kadınların is gücü piyasasına doğrudan erişimi sağlanacaktır. Is gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemen ihtiyacı kısmen de olsa karşılanacaktır. Bu rakam proje kapsamında 60 olarak planlanmaktadır. Daha sonra yapılacak protokollerle Oluşturduğumuz Prototip Atölye de meslek eleman ihtiyacı için kurslar açılmaya devam edecektir. Sektörde sıkıntı çekilen meslek elemanları sürekli yetiştirilecektir.

 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı düşük olup son Dünya Bankası raporuna göre (DB, 2009) 23.5 dur. Kadınların işgücüne katılımda ve istihdamda geri kalmasında en önemli nedenler, kadının eğitimde fırsat eşitliğinden tam olarak yararlanamaması ve eğitim alma ve kentlerdeki işgücü piyasasının gereksinim duyduğu alanlarda bilgi beceri edinmede geri kalması ,is ve aile yaşamının bütünleşmesini kolaylaştıran politikalarda geç kalınması gibi yapısal faktörlerdir. Bunun yanı sıra kadının ev dışında çalışmasına olumsuz bakan kültürel faktörler de önem arz etmektedir.

 

Kadınların işgücü piyasasına katılımları ve kadın istihdamı Türk işgücü piyasası için kilit sorunlardır. 2007 Hane halkı İşgücü Anketine göre kadınların işgücüne katılımanı sadece 24,8 ve kadın istihdamanı 22,2’dir. Bu rakamlar 58,6 kadın istihdamanına sahip AB ile kıyaslandığında dikkate değer farklılıklarıtaya koymaktadır. Hedef gurubun seçilme nedeni kadınların istihdam edilebilirliklerinin yetersizliğidir. Bu yetersizliğin nedenleri; beceri ve mesleki nitelik eksikliği; toplumun, kadınların geleneksel cinsiyet rolleri ve özellikle toplumun fakir bölgelerindeki ataerkil aile yapısıdır. Kadınların istihdam edilebilirliklerini

etkileyen diğer bir neden ise eğitime katılım düzeylerinin düşük olmasıdır.

 

Kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri

geliştirme ve tedbirlerin uygulanma kapasitesinin artırılması gerekmektedir..

Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engellerin azaltması gerekmektedir.

Proje ile TR 83 bölgesindeki İlimizde toplam 60 uzun süreli issiz kadının mesleki beceri ve yetenekleri geliştirilerek kadınların istihdama katılımlarının arttırılması amaçlanmaktadır.

geliştirilecek mesleki beceri ve yeteneklerin, İŞKUR tarafından profesyonel olarak yapılan anket neticesindetaya çıkan istihdam vaat eden alanlara odaklanılmış olması da kadınların istihdam edilme hızına pozitif yönde ivme kazandıracaktır.

Bununla birlikte katılımcı issiz kadınların is bulmalarına ve is geliştirmelerine destek ve danışmanlık hizmeti verilecektir.

KOSGEP onaylı “Sertifikalı Girişimcilik” kursuyla kendi is yerini açmak isteyen kadınların projelerine yardımcı olunacaktır. Devletimizin verdiği 30.000 TL hibe işyeri açma kredisini alarak işyeri kurmayı amaçlayan kursiyerlerimize proje süresince destek olunacaktır.

Projetağımız olan İŞKUR kendisinden belirlediğimiz mesleklerden eleman talep eden sektör yöneticilerini kursla ilgili bilgilendirecek ve kursiyerlerle direk temas kurulması sağlanacaktır.

Sektörlere kurslarla ilgili farkındalık oluşturulması için çalışmalar yapılarak işgücüne maksimum istihdam sağlanması için çalışılacaktır.

Teorik ve Pratik kurs süresi sonunda ilgili sektörlerde kursiyerlere sahada staj yaptırılacaktır. Bu stajla isçi ve işveren birbirlerini daha iyi tanımış olacaktır. Böylece kurslarda başarılı olan kursiyerlerin işverenler tarafından mesleki yeterlilik olarak da değerlendirilmesi sağlanacaktır. Sonunda kursiyerlerimizin istihdamı için ayrıca çok önemli fırsat alanları oluşturulmuş olacaktır.

 

Özet olarak projemiz Tokat’ta  Kadınların is gücüne katılımını sağlayacak, Kadın istihdamının destekleyecek,Kadın işsizlikanını azaltacak, Tokatta ki işsizlikanının azaltılmasına katkı sağlayacak. Tokat’ta işsizlik yüzünden oluşan göçün önüne geçilmesine katkı sağlayacak,

Bölgenin ihtiyacı olan is ve meslek dallarında Kalifiye eleman yetiştirecek, 

Bölge Ekonomisine istihdam oluşturarak ekonomik büyümeye sürekli katkı sağlayacaktır.

Proje kapsamında prototip bir atölye kurulacaktır.  Tokat’ta bir ilk olarak kursiyerlere  çalışan kadınların sorunlarına yönelik aile danışmanlık hizmeti verilecektir.  kendi işini kurak isteyen kadınlara kosgep onaylı girişimcilik belgesi verilecektir. bu belgeyle işyeri açmak isteyen kişilere devlet 30000 tl karşılıksız hibe vermektedir. Geri ödemesiz verilen bu 30000 lira ile bayanlar kendi atölyelerini kurabileceklerdir. Kurs içerisinde iş ve meslek kazalarında ilk yardım kursu eğitimi verilecektir. Aynı zamanda kurs içerisinde iş güvenliği işçinin hakları konusunda eğitim verilecektir.  Kurs süresince İŞKUR’dan sigortaları başlayacaktır. Ayrıca her ay 550 tl ye yakın bir maaş alacaklardır. Kurs süresi sonunda fabrikada işe başlayacaklar sigorta ve maaşları devam edecektir. 

 

Proje kapsamında verilecek kursumuz ön kayıtları başlamış olup 8 ekim 2013 tarihinde sona erecektir. “

  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 30.9.2013
Güncelleme Tarihi : 30.9.2013
GÜNDEM
LİG PUAN DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ligi seçiniz:

Yazarlar
Yazar Bulunmuyor..
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
En Son Yorumlar